Loading...

 
 

1. Сфера на валидност

'Eксес Софтуер' АД предлага Madmoo.com, като игрален портал в интернет (по-долу наречена за краткост 'Eксес Софтуер'). 'Eксес Софтуер' предлага онлайн игри и други услуги. Към тези услуги принадлежат напр. създаването на профилна страница, участието в блогове и форуми, включването на медийни съдържания като снимки, текстове и игри и придобиването на виртуални предмети и/или други услуги. Участниците в игрите на 'Eксес Софтуер' и потребителите на игралния портал Madmoo.com се обозначават по-долу като 'Потребители'. Ако в тези Общи условия за ползване (по-долу 'ОУП') става въпрос за 'игри' или 'услуги', то с това се обозначават игрите и услугите на фирма 'Eксес Софтуер'.

Фирма 'Eксес Софтуер' извършва услуги за потребителите на тези игри и услуги само въз основа на ОУП. ОУП на потребителя няма да бъдат изрично признати като предмет на договора, освен ако 'Eксес Софтуер' писмено се съгласи с тях.

Долупосочените ОУП уреждат използването на игралния портал Madmoo.com, на онлайн-игрите и услугите на 'Eксес Софтуер'. Ползването се извършва на първо място с персонален компютър в интернет посредством телефон, ISDN, DSL или друга равностойна връзка. Освен това е възможно и ползването от всички крайни уреди, които имат достъп до интернет, като функционалният обхват и/или изображението могат да бъдат ограничени.

Предмет на тези ОУП не са евентуални въпроси, произтичащи от предоставянето на телекомуникационните връзки, както и връзката с уеб сайтове и онлайн игри и софтуер на трети лица (браузър, софтуер), тъй като тези услуги не се извършват от 'Eксес Софтуер'.

1.1 Потребители

1.1.1 Фирма 'Eксес Софтуер' предлага своите игри и услуги само на потребители по смисъла на § 13 от Гражданския кодекс. Изключено е ползването на игрите и услугите на фирма 'Eксес Софтуер' с професионална цел или други стопански цели.

1.1.2 Право на ползване имат лицата, които са навършили 18-годишна възраст в момента на регистрацията или чиито законни представители са съгласни с това ползване. Правилата на отделните игри могат да предвидят забрана за ползване от лица под определена възраст, дори и когато техните законни представители са съгласни с това.

1.1.3 1.1.3 С регистрацията за ползване на игрите и/или услугите потребителят изрично гарантира (i) своето пълнолетие и дееспособност респ. (ii) при малолетни лица – съгласието на законните представители.

1.2 Предмет на договора, ползване и промяна на игрите и услугите

1.2.1 Фирма 'Eксес Софтуер' дава възможност на потребителите да участват в рамките на наличните технически и производствени възможности в предложените от нея в интернет игри и услуги.

1.2.2 Участието в игрите служи само за развлечение.

1.2.3 При услугите фирма 'Eксес Софтуер' предоставя определени информации и дава възможност на потребителите да предоставят между другото и информация в мрежата, да създадат индивидуални лични профили, които могат да се гледат от потребителите на игрите и услугите и от трети лица.

Освен това чрез Madmoo.com потребителят може да комуникира с трети лица, да обменя с тях снимки, видеофилми, игри и, доколкото това е възможно, музика и други медийни съдържания, да публикува блогове и коментари, да дава оценка за игрите, другите потребители, трети лица и транзакции.

1.2.4 Ползването се осъществява като фирма 'Eксес Софтуер' предоставя онлайн на съответните URLs на игрите респ. услугите, приложенията, необходими за участие. Фирма 'Eксес Софтуер' си запазва правото да предлага игрите – евентуално и с друг функционален обем – на носители на данни, които могат да бъдат закупени. Продажбата на игрите не попада под тези Общи условия на ползване.

1.2.5 Участието в игрите и ползването на услугите се предоставя само на тези лица, които са открили преди това клиентска сметка (по-долу наречена „Account) по пътя на регистрацията. Account може да се открие или в игралния портал www.madmoo.com, или на съответния URL на играта. Account, открит в игралния портал Madmoo.com дава право на потребителя да ползва всяка игра като се вземат предвид предпоставките на цифра 1.1.

1.2.6 Регистрацията, тоест заявката за откриване на Account, се извършва чрез попълването на формуляр и въвеждането на различни информации. Ползването на игрите и/или услугите е възможно от момента, в който фирма 'Eксес Софтуер' открие Account за потребителя.

1.2.7 Потребителят има право да открие различни Accounts при Madmoo.com. В някои от предложените от фирма 'Eксес Софтуер' игри потребителят има право да участва само с един Account ('забрана за мултиакаунтинг'). Допълнителна информация ще намерите в правилата към игрите. Фирма 'Eксес Софтуер' препоръчва на потребителите, които разполагат с няколко Accounts, да се запознаят непременно с правилата на играта, тъй като нарушението срещу забраната за няколко сметки се наказва с моментално блокиране на потребителя.

Дори и при игри, в които е разрешено на потребителя да има няколко Accounts, е забранено различните сметки на потребителя да комуникират помежду си или да се интегрират по друг начин ('забрана за пушинг'). Освен това, определен Account не трябва да се използва за постигане на облага на друг Account на същия потребител, например чрез пренасяне на предмети или кредити от игралната валута в рамките на играта от един Account на друг Account на същия потребител или когато определен Account се състезава заедно или срещу друг Account на същия потребител.

1.2.8 След откриване на Account потребителят може да участва в съответната игра и/или услуга като извика игралния портал Madmoo.com или съответния URL и след това се логне.

1.2.9 Използването на игрите и услугите е разрешено само посредством браузър или специални инструменти 'Tools', които са дадени на разположение от 'Eксес Софтуер' или имат нейното изрично разрешение ('забрана за използване на неоторизирани скриптове'). Това означава преди всичко: Забранено е използването на програми, които предизвикват прекомерно натоварване на сървъра. Забранено е използването на софтуер за систематично или автоматично управление на игрите или на отделни функции от тях (ботс, макрос), за репродуциране или анализиране на игрите, игралните елементи или публикуваните на платформата Madmoo.com съдържания.

1.2.10 Потребителят няма право на откриване на Accounts или публикуване на подобни съдържания при Madmoo.com.

1.2.11 Съответните актуални технически и други предпоставки за игра и участие в услугите могат да се видят на платформата Madmoo.com и/или на съответните уеб сайтове на игрите.

1.2.12 Игрите и услугите се актуализират, настройват, разширяват и променят непрекъснато. В съответствие с това потребителят получава само право на ползване за съответната игра и услуга в съответно актуалната версия.

1.2.13 Ползването на игрите в основната им версия е безплатно. Определени функции се предоставят само на плащащи потребители (виж точка 7). Ако това не е уговорено в описанието на съответната услуга, то нейното използване остава безплатно.

1.2.14 Не съществува претенция на потребителя за запазване на игрите и/или услугите във версията им по време на сключване на договора. Фирма 'Eксес Софтуер' си запазва правото да преустанови по всяко време предоставянето на определена игра и/или услуга без да посочва причините за това. След като направи избора си потребителят може да изисква кредитирането на заплатени в този случай предварително такси (напр. Premium Features) за други игри и/или услуги, предоставяни от фирма 'Eксес Софтуер' или да изисква връщането на предварително заплатени такси. Правото на потребителя да прекрати с моментално действие договора за игри и/или услуги, които не могат да се ползват, остава незасегнато от това. Други претенции на потребителя са изключени, освен ако те не са изрично предвидени в ОУП.

2. Договорна оферта и сключване на договора

2.1 Потребителят прави обвързващо предложение за сключване на договор за игри и услуги като попълни формуляр за регистрация (също и 'заявление на потребителя'). За целта е необходимо да се попълнят всички маркирани полета за данни в регистрационния формуляр.

2.2 Договорът между фирма 'Eксес Софтуер' и потребителя се осъществява от фирма 'Eксес Софтуер' с приемането на офертата на потребителя. Приемането може да стане изрично или чрез изпълнението на първото приемащо действие от страна на фирма'Eксес Софтуер'.

2.3 Постъпването на заявлението на потребителя се потвърждава незабавно по електронен път на посочения от потребителя е-мейл адрес. Потвърждението за постъпване не представлява обвързващо приемане на заявлението. Потвърждението за постъпване може да се комбинира обаче, с волеизявлението за приемане.

3 Право на оттегляне на волеизявлението

Потребителят може да оттегли в писмена форма (напр. писмо, факс, е-мейл) изявлението си за сключване на договор за игри и услуги и за поръчка на Premium-Features в рамките на две седмици без да посочва причините за това. Срокът започва да тече най-рано след получаването на възражението. За да се спази срока за оттегляне, е достатъчно неговото навременно изпращане. Правото на оттегляне на волеизявлението се анулира, когато става въпрос за предложени от фирма 'Eксес Софтуер' услуги, с извършването на които 'Eксес Софтуер' е започнала с изричното съгласие на потребителя преди края на срока за оттегляне или когато потребителят сам е поискал тяхното извършване. Подобни случаи са налице, когато потребителят е използвал играта респ. Premium-Features или услугата.

Оттеглянето на волеизявлението трябва да се изпрати на:

'Eксес Софтуер' АД

бул. Симеоновско шосе 130

1700 София, България

Tel.: +359 895 52 52 77

E-mail: [email protected]

При оттегляне на волеизявлението, направено по е-мейл се посочва името на играта и евентуално Premium-Features и/или услугата и името на потребителя.

В случай на валидно оттегляне трябва да се възстановят услугите, получени от двете страни и да се върнат евентуалните ползи. Това означава, че платените вече такси могат евентуално да не се възстановят напълно, ако потребителят ги е използвал преди да оттегли волеизявлението си.

4 Достъпност

Фирмата 'Eксес Софтуер' гарантира достъпността на игрите и услугите на 90% (деведесет процента) от годишните средства. Изключение от това правят времената, в които сървърът на игралния портал Madmoo.com или отделни игри не могат да се достигнат чрез интернет въз основа на технически или други проблеми, върху които фирма 'Eксес Софтуер' няма влияние (непреодолима сила, вина на трети лица и др.), както и времената, през които нормално се провеждат работи по техническото обслужване. Фирма 'Eксес Софтуер' може да ограничи достъпа до услугите, ако това изисква сигурността за използване на мрежата, запазването на целостта на мрежата, особено избягване на тежки повреди в нея, на софтуера или запаметените данни.

5 Достъп и запознаване с Общите условия за ползване, промени и други известия, контакт от страна на потребителя

5.1 С изпращането на заявлението и ползването на игрите и/или услугите потребителят приема Общите условия за ползване. Те важат за всяко логване в портала Madmoo.com, особено за всяко участие в игрите и/или ползване на услугите. Общите условия за ползване могат да се разпечатат от потребителя, преди той да изпрати заявлението или да се запаметят на носител на данни.

5.2 Фирма 'Eксес Софтуер' си запазва правото по всяко време да прави промени или допълнения в ОУП с бъдещо действие, ако те са необходими и не са в ущърб на потребителя и не навреждат на добросъвестността в правния обмен.

5.3 Промени в ОУП се известяват по подходящ начин във формата на текст. По принцип известяването се извършва чрез публикуване на уеб сайта на предлаганите от фирма 'Eксес Софтуер' игри и/или съответните услуги или по е-мейл. Промените в ОУП се обявяват на потребителя във всеки случай при следващото му логване след промяната, като подчертано съобщение.

5.4 Потребителят има възможност да направи възражение срещу промените на ОУП в рамките на 14 (четиринадесет) дни след оповестяването им и запознаването с тях. Ако потребителят не отправи писмено възражение към 'Eксес Софтуер' относно променените условия в рамките на срок от 14 дни след известяването им и възможността да се запознае с тях, или ако той продължава да ползва игрите и/или услугите, то променените или допълнените условия влизат в сила. Ако възражението на потребителя постъпи в срок, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договора продължават да важат първоначалните Общи условия за ползване. Евентуални такси, платени преди периода на приключване, се възстановяват на потребителя в този случай пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.

5.5 Фирма 'Eксес Софтуер' обръща особено внимание на възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.

5.6 Фирма 'Eксес Софтуер' ще комуникира с потребителя по е-мейл, ако с тези ОУП не е определено нещо друго или не са налице други споразумения с потребителя. Комуникацията с потребителя чрез и-мейл адреса му може да служи за уведомяване чрез бюлетин във връзка с промени по игрите, промоции, новости в тях и т.н. Потребителят трябва да гарантира, че изпратените от фирма 'Eксес Софтуер' мейлове пристигат на посочения от потребителя при регистрацията е-мейл адрес. Той е длъжен да се погрижи за това, между другото и чрез настройване на спам филтъра, както и да контролира редовно този адрес. Освен това фирма 'Eксес Софтуер' си запазва правото сама да избере формата за останалата кореспонденция.

5.7 При всеки контакт с фирма 'Eксес Софтуер' потребителят трябва да посочи, за коя игра и/или респ. услуги и за кой Account в играта респ. услугата става въпрос..

6 Ръководства и правила за игра

6.1 Ръководствата за игра и правилата за игра на съответните игри и услуги се публикуват на игралния портал Madmoo.com, респ. на съответния уеб сайт на играта/услуга.

6.2 Потребителят съзнава, че играе с много потребители в игралния свят, респ. че комуникира с различни потребители на Madmoo.com. За да е възможна сполучливата игра, е необходимо да се спазват правилата. С участието си потребителят признава обвързващо правилата на играта и предпоставките за участие в услугите.

6.3 Потребителят няма да извършва нищо, което ще попречи на провеждането на игрите и услугите и сполучливата съвместна игра.

7 Степенуване на тарифите, условия за плащане, забавяне

7.1 Онлайн игри

7.1.1 Основна версия

Фирма 'Eксес Софтуер' предоставя игрите след откриване на Account (виж горе 1.2). В такъв случай на потребителя се предоставя първоначално основна версия. Откриването на Account и използването на основната версия е безплатно. Основната версия (без ущърба на правото на фирма 'Eксес Софтуер' за преустановяване на игрите) не е ограничена във времето и може да се играе. В основната версия потребителят не разполага обаче със всички функции.

7.1.2 Premium-Features

Потребителят има възможниост да получи срещу заплащане функции, които не се намират на разположение в основната версия (по-долу наречени: Premium-Features). При отделните игри могат да се предлагат различни Premium-Features. Кои Premium-Features се предлагат към определени тарифи, какви функции имат те и какви са изискваните условия, може да се види на уеб сайта на съответната игра.

В зависимост от съответния Premium-Feature и тарифа, може да става въпрос за еднократно плащане, за да се зареди нужния кредит за определени функции в съответната игра според нейните правила, или за плащания, които трябва да се извършат за определен период от време (например, дни, седмица, месец, тримесечие, полугодие, година).

Игрите се развиват непрекъснато. Фирма 'Eксес Софтуер' си запазва поради това правото да предлага по всяко време нови Premium-Features. В хода на настройването и по-нататъшното развитие на игрите фирма 'Eксес Софтуер' си запазва също правото да не предлага повече отделни Premium-Features и/или да ги предлага в безплатната основна версия (сравни по-горе 7.1.1). Ако потребителят е платил вече за бъдещ период за Premium-Features и не може да ги използва, защото те не се предлагат повече и/или се намират на разположение в основната версия, вместо това 'Eксес Софтуер' ще предложи на потребителя в замяна други Premium-Features и/или ще възстанови пропорционално заплатената от потребителя сума. В такъв случай потребителят може да избере, дали да прекрати договора с моментално действие. Изключени са други претенции на потребителя.

Ако потребителят е малолетен с поръчката на Premium-Features той изрично уверява, че за тази цел или на собствено разположение са му предоставени необходимите средства за заплащането им.

Ако за определени игри достъпът е възможен само чрез софтуер, който трябва да се зареди, за разноските важат правилата за Premium-Features.

7.1.3 Абонамент / автоматично удължаване

Ако е необходимо да се заплащат Premium-Features за определен период от време, потребителят сключва абонамент, който се удължава автоматично, ако потребителят не прекрати в определения в цифра 8.2 срок тези услуги след изтичане на съответния период от време. Периодите за абонамента могат да се видят в правилата, приложими за съответната игра.

7.1.4 Условия на плащане, изискуемост

Фирма 'Eксес Софтуер' има право да изисква предварително таксите за ползването на Premium-Features (виж по-горе 7.1.2). Таксите са изискуеми със сключване на договора и се изтегля от банковата сметка респ. кредитната карта, посочени от потребителя, ако той не избере друг начин на плащане (напр. Premium-SMS). Сумата, която се приспада, се обозначава на разпечатката от кредитната карта, респ. банковата сметка като Madmoo.com или XS-Software.

7.1.5 Съгласуване на таксите

Фирма 'Eксес Софтуер' има по всяко време право да намали цените трайно или за ограничено време, както и да предложи трайно или за определено време нови продукти, услуги или начини на приспадане. Освен това фирма 'Eксес Софтуер' има право да промени по всяко време цените със срок от шест седмици като извести потребителя предварително писмено или изпрати е-мейл на посочения от него е-мейл адрес. Променената цена важи, ако потребителят не възрази в рамките на шест седмици след известието за промяна на цената. Договорното отношение продължава с променените условия/цени. Фирма 'Eксес Софтуер' обръща особено внимание на възможността за възражение и прекратяване, срока и правните последици, в случай на пропуснато възражение, при известяване на промените.

Ако възражението на потребителя постъпи на време, то и двете страни имат право да прекъснат договора в срок от един месец, ако не е налице възможността съгласно цифра 8.1 за право на прекъсване на договора по всяко време. До приключване на договорните отношения продължават да важат първоначалните тарифи.

Евентуални такси, заплатени от потребителя за период след приключване на договорните отношения (плащания) се възстановяват на потребителя пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя.

7.2 Забавяне

В случай на забавяне фирма 'Eксес Софтуер' има право да изисква лихви в размер на 5% над съответната основна лихва. В случай на забавяне фирма 'Eксес Софтуер' има освен това право да преустанови услугите респ. да блокира веднага всички Accounts на потребителя. За периода на блокирането не се приспадат такси за завършени абонаменти. Фирма 'Eксес Софтуер' има право да изисква административна такса за блокирането, съобщението за блокиране и анулирането на блокирането, респ. създаването на нов Account, в случай на цялостно плащане. Сумата на административната такса може да се види на игралния портал Madmoo.com като се извика съответната игра, респ. услуга. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.

7.3 Неплатени суми, такси за сторниране

Ако по вина на потребителя или поради недостатъчно покритие на сметката, за което е отговорен потребителят, се появят неплатени суми и/или свързани с това такси за сторниране поради по-късно сторниране на задълженията в ущърб на фирма 'Eксес Софтуер', потребителят поема произтеклите от това разходи. Фирма 'Eксес Софтуер' има право да изисква тези разходи от сметката на потребителя заедно с първоначалната такса като ги приспадне повторно. Ако плащането на таксите се извършва чрез дебитно плащане или кредитна карта и са налице неплатени суми, то фирма 'Eксес Софтуер' пресмята административна такса в размер на 9, 60 Евро за всяко задължаване/плащане с кредитна карта заедно с възникналите за фирма 'Eксес Софтуер' банкови такси. При всички случаи потребителят има възможност да докаже, че не е възникнала никаква щета или че тя е значително по-малка.

7.4 Няма гаранция за печалба

Фирма 'Eксес Софтуер' не гарантира на потребителя печалба. Освен това потребителите нямат право на изплащане на цената, ако то не е посочено изрично в тези ОУП.

Претенцията за изплащане на печалба е налице само, когато такава печалба е обявена изрично от фирма 'Eксес Софтуер'.

Не е налице такава претенция и когато фирма 'Eксес Софтуер' установи, че възможната претенция за печалба би могла да възникне въз основа на манипулация – от технически или правен вид и/или въз основа на всяка манипулация с наказателно-правни последици. С участието си в игрите на фирма 'Eксес Софтуер' потребителят заявява съгласието си фирма 'Eксес Софтуер' да може да изисква по всяко време обстойно разследване по отношение на правомерността на претенцията за печалба и междувременно да откаже изплащането на печалбата без да е необходимо специално разрешение на потребителя за това. Правото на печалба се погасява и когато потребителят се държи противно на правилата на играта. В случай на съмнение доказателствената тежест е задължение на потребителя; потребителят трябва да разясни, че е постъпил в съответствие с правилата на играта. На потребителя е известно възлагането на доказателствената тежест и той изрично я приема, дори и да е възможно това да не се посочва от закона.

7.5 Не е налице изравняване на задълженията, право на задържане, забрана за извършване на цесия

Потребителят може да изравни исканията за плащане на фирма 'Eксес Софтуер' само с безспорни или правомерно установени насрещни претенции. Потребителят може да упражнява право на задържане само, когато неговата насрещна претенция се основава на същото договорно отношение. Изключено е извършването на цесия на претенциите на потребителя спрямо фирма 'Eксес Софтуер' на трети лица.

7.6 Услуги

Ако не е уговорено друго в описанието на услугите, то те са безплатни.

Иначе важат съответно цифри 7.1 до 7.5 за заплатимите услуги.

7.7 Абонамент чрез кредитна карта или PayPal

InstantPay е абонаментна услуга. Давайки съгласието си да използвате облага в размер на 20% бонус за следващи поръчки, вие ще бъдете таксувани веднъж на всеки две седмици от момента на първото плащане. Информацията за плащането ви ще бъде съхранена при външна платежна система и няма да бъде използвана за други цели. Ексес Софтуер не събира и пази платежна информация за кредитни карти или PayPal и не е отговорен при възникване на щети към собствениците. Винаги може да се провери статуса на абонаментната услуга от менюто Моят профил и поддръжка -> Преглед на акаунта в системата за плащане на Ексес Софтуер. Премахване на абонамента може да се осъществи от Преглед на акаунта -> Изтрий абонамента.

8 Период на действие, прекратяване

8.1 Неопределен период на действие

Договорите между потребителя и фирма 'Eксес Софтуер' се сключват за неопределен период от време, ако не е определено нещо друго в конкретната оферта на фирма 'Eксес Софтуер'. Ако не е уговорен срочен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите, то и двете страни имат право на едностранно прекратяване на договора с незабавно действие.

8.2 Определен период на действие

Ако е уговорен определен период на действие за договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features (за целта виж и цифри 7.1.2 и 7.1.3), то важат посочените по-долу правила. Договорът за ползване на игрите и/или услугите, респ. договорът за ползване/предоставяне на Premium-Features се удължава автоматично за същия период на действие. Това не важи, ако потребителят не прекрати договора за ползване на игрите и/или услугите респ. договора за ползване/предоставяне на Premium-Features в срок от 14 дни преди края на периода.

8.3 Посочване на причини, прекратяване договора по важна причина

При едностранно прекратяване на договора с предизвестие не е необходимо да се посочват причините за това.

Незасегнато от посочените по-горе уредби остава правото на страните за прекратяване по всяко време на договора за ползване на игрите и/или услугите респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features по важна причина.

Ако фирма 'Eксес Софтуер' е отговорна за прекратяването на договора за ползване на игрите, респ. на договора за ползване/предоставяне на Premium-Features без предизвестие, то предварително платените от него такси за периода след приключване на договора (особено Premium-Features) се възстановяват пропорционално. Изключени са други претенции на потребителя, освен ако те не са изрично упоменати и приети в ОУП.

Фирма 'Eксес Софтуер' има особено, но не изключително право на прекратяване на договора по важна причина, когато:

 • потребителят се забави с плащането на задълженията си със сума в размер най-малко на 5 € (Eвро) и не плати, дори и след второто предупреждение;
 • потребителят виновно нарушава законите, правилата на игрите и/или правилата на ползване на услугите и въпреки предупреждението, продължава да прави това нарушение; при тежки нарушения не е необходимо предупреждение, в случай че очакването за спазване на договора от страна на 'Eксес Софтуер' не е възможно;
 • потребителят не е ползвал сметката си в продължение на четири седмици въпреки отправеното към него предупреждение.

По правило не е възможно очакването за спазване на договора от страна на фирма 'Eксес Софтуер' в следните случаи:

 • когато потребителят нарушава наказателния закон;
 • когато потребителят нарушава забраната за няколко сметки (Multiaccounts), определена за някои от предлаганите от 'Eксес Софтуер' игри (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят наруши забраната за пушинг (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят наруши забраната за неоторизирани скриптове (виж по-горе цифра 1.2);
 • когато потребителят посочи неправилни данни при регистрирането (формуляра на заявлението за ползване, сравни по-горе цифра 2) или при плащане на Premium-Features (сравни по-горе цифра 7.1).

В случай на прекратяване на договора от фирма 'Eксес Софтуер' по важна причина, тя има право да изисква сума в размер на 75% от сумата на всички такси, които потребителят би трябвало да заплати, в случай на едновременно прекратяване на договора с предизвестие по време на самия период на действие на договора (особено за поръчани вече Premium-Features). Незасегнато остава правото на потребителя да докаже, че не е възникнала щета или че тя е значително по-малка.

8.4 Прекратяване на договора в писмена форма

Ако не е предвидена възможност за прекратяване в съответната игра, то всяко прекратяване трябва да се извършва в писмена форма, като тази форма е спазена и с изпращането по е-мейл. Прекратяването без предизвестие трябва да е винаги писмено като се посочат причините за това.

9 Задължения и други отговорности на потребителя, отговорност за представените от него информации, авторски права

9.1 Задължения

Главното задължение на потребителя е плащането на предвидената такса, ако той не използва безплатната основна версия на играта, респ. услугата (виж по-горе цифра 7). Главно задължение на потребителя освен това, е задължението му да посочи правилните и пълните си данни, които се изискват от фирма 'Eксес Софтуер' при сключване на договора или за продължаване на договорните отношения. По тази причина потребителят заявява, че зададените от него лични данни и други важни обстоятелства (особено банкови реквизити и номер на кредитната карта) в рамките на договорната оферта или при продължаване на договорните отношения, са правилни и пълни. Потребителят се задължава да съобщи незабавно на 'Eксес Софтуер' евентуална промяна на данните, при съответно запитване от 'Eксес Софтуер' потребителят трябва да потвърди тези данни. Потребителят е длъжен да спазва правилата на играта. При повторно нарушение, въпреки предупреждение, или при тежко нарушение, съгласно цифра 8.3.4 'Eксес Софтуер' има право да блокира веднага и без предоставяне на определен срок договорните услуги и доставки и да прекрати договора.

9.2 Инсталация на софтуер

Фирма 'Eксес Софтуер' не носи отговорност за щети или загуба на данни, които могат да възникнат на компютъра на потребителя поради инсталация на софтуер, който не произхожда от 'Eксес Софтуер'.

9.3 Други задължения на потребителя

9.3.1 Фирма 'Eксес Софтуер' предоставя игрите, респ. услугите онлайн посредством уеб браузър. Необходимият от потребителя софтуер (особено операционна система и браузър, евентуално плъг-инс като Flash или Java) не се предоставят и инсталират от фирма. Фирма 'Eксес Софтуер' не предлага за тях никаква помощ. Задължение на потребителя е да поддържа компютъра си в състояние, което осигурява ползването на игрите на 'Eксес Софтуер'. В съответствие с това фирма 'Eксес Софтуер' не оказва и техническа помощ за инсталиране на софтуера, който е необходим на място.

9.3.2 Потребителят се задължава да държи в тайна получените от фирма 'Eксес Софтуер' данни за достъп, необходими му за достъп до игрите, респ. услугите (данни за логин, пароли и др.). Потребителят ще информира незабавно фирма 'Eксес Софтуер', ако узнае или предполага, че неоторизирани трети лица познават данните му за достъп. По причини, свързани със съхраняването на доказателствата на потребителя се препоръчва да направи това писмено (напр. по е-мейл). Ако трети лица използват игрите, респ. услугите на 'Eксес Софтуер' като употребяват данните за достъп по вина на потребителя, то той носи отговорност спрямо 'Eксес Софтуер' за плащане на такса ползване и обезщетение за нанесени вреди. Фирма 'Eксес Софтуер' има право да приема всеки достъп с данните на потребителя като достъп от самия потребител. Фирма 'Eксес Софтуер' обръща внимание на това, че паролите трябва да се променят на редовни интервали от време по причини, свързани със сигурността. Потребителя носи сам отговорност за използването на собствения си Account.

9.3.3 В случай на обосновано подозрение, че данните за достъп са известни на неоторизирани трети лица, фирма 'Eксес Софтуер' има право по причини, свързани със сигурността, да промени по собствено усмотрение данните за достъп без предварително известие, респ. да блокира ползването на съответния Account. Tя ще информира незабавно оправомощения потребител и при поискване, в рамките на подходящ срок, ще му предостави новите данни за достъп. Потребителят няма право да иска възстановяване на първоначалните данни за достъп.

9.3.4 Фирма 'Eксес Софтуер' защитава системите си от вируси. Въпреки това не може да се изключи изцяло възможността за проникване на вирус. В такъв случай е възможно неоторизирани трети лица да изпращат е-мейлове от името на 'Eксес Софтуер' без нейно разрешение, които да съдържат вируси или др. спайуеър или линкове към уеб данни, които съдържат такива. Фирма 'Eксес Софтуер' няма влияние върху това. Поради това потребителят трябва да контролира за вируси всички постъпващи е-мейлове от 'Eксес Софтуер' или такива, които уж са изпратени от нейно име. Това важи и за е-мейловете от другите потребители на игрите или услугите.

9.3.5 Потребителят следва разпорежданията на 'Eксес Софтуер' и нейните сътрудници, както и на нейните помощници за изпълнение и извършване. Това важи особено за инструкциите на администраторите и водещите на евентуален форум, принадлежащ към съответната игра и/или услуга.

9.3.6 Потребителят се задължава да не използва в никакъв случай Account, името или паролата на друг потребител.

9.4 Задължения на потребителя по отношение на възможни, предоставени от него информации

9.4.1 Потребителят трябва внимателно да съхранява информациите, публикувани от него при Madmoo.com и предоставени на други потребители.

9.4.2 Потребителят се задължава да не разпространява в рамките на услугите съдържания (например видеофилми, снимки, линкове, имена, думи) с рекламни, религиозни, обиждащи, натрапващи, насилствени, сексистки, порнографски или други морално ниски или неприлични, особено расистки, както и дясно- или ляво екстремистки съдържания, лица или разяснения. Освен това потребителят се задължава да не използва защитени понятия, имена, снимки, видеофилми, музикални мелодии, игри и други материали. В случай на съмнение, потребителят трябва да отстрани незабавно неодобрените от 'Eксес Софтуер' съдържания. Фирма 'Eксес Софтуер' има също право да ги отстрани сама. Потребителят трябва да съблюдава непрекъснато валидните законови и правни уредби, особено Закона за защита на младежта, Закона за защита на данните, за защита на личните права, за защита от обида, за защита на авторски права, за правата на запазени марки и др.

9.4.3 Потребителят няма право да използва услугите за нелегални или неоторизирани цели. Той няма право да използва потребителското име и/или е-мейл адреси на други потребители, за да изпраща без тяхно разрешение евентуални нежелани от него мейлове, рекламни послания или такива със стопански или комерсиални цели.

9.4.4 Виновното нарушение на посочените по-горе задължения оправомощава 'Eксес Софтуер' да изтрие сама предоставените от потребителя информации.

9.4.5 Фирма 'Eксес Софтуер' е също така оправомощена да изтрие изцяло или отчасти публикуваните информации, когато са налице конкретни допирни точки за нарушение на ОУП, на ръководствата и правилата на съответните услуги или те са противозаконни. Това се отнася например за информации, които:

 • са очевидно неприлични, расистки, фанатични или възвеличаващи насилието;
 • се натрапват или обиждат друго лице, заплашват, са цинични, оклеветяващи или клеветнически;
 • са от сексистки, порнографски или друг, застрашаващ младежта вид или съдържат линк към уебсайт, забранен за младежи;
 • съдържат неправилна или заблуждаваща информация; подстрекават нелегални начини на поведение;
 • представляват нелегално или неправомерно копие или разпространение на защитено с авторско право произведение напр. по Е-Mail, чрез предоставяне на нелегални компютърни програми или линкове към нелегални програми, информации за избягване на приспособления за защита от копиране на нелегални музикални копия или линкове към нелегални копия или нарушават по друг начин авторските права;
 • съдържат изпращане на 'Junk-Mails, 'разпространяващи се мейлове' или нежелани масови мейлове, съобщения, 'Spimming' или 'Spamming';
 • съдържат ограничени, достъпни само с парола или скрити сайтове и снимки;
 • подпомагат криминални дейности или намерения или съдържат инструкции за нелегални дейности, или подстрекават, между другото не само с информация за производство или закупуване на оръжие, детска порнография, измама, търговия с наркотици, хазарт, сталкинг, спаминг, спиминг, разпространяване на компютърни вируси и други вредни файлове;
 • нарушения на авторското право, патентни нарушения или кражба на фирмени тайни;
 • съдържат изобразяване на лица, които не са дали разрешение за това.
 • съдържат комерсиални дейности и/или продажби напр. обявяване на конкурс, томболи, обменни сделки, обяви, системи от типа „снежна топка";
 • подканват други потребители да посочат лични данни за комерсиални или противозаконни цели или да посочат данните си за логин;

9.4.6 Не съществуват претенции за възстановяване на изтрити информации. Освен това фирма 'Eксес Софтуер' има право да изключи потребителя от по-нататъшното му участие в съответната услуга и да прекрати без предизвестие сметката на потребителя при многократно нарушение на посочените по-горе правила, въпреки многократни предупреждения. 'Eксес Софтуер' си запазва изрично правото да предяви други претенции, особено претенции за обезщетяване на вреди.

9.4.7 Потребителят ще информира 'Eксес Софтуер', ако разбере за незаконно ползване на услугите от трети лица (напр. разпространяване и изпращане на съдържания, които са забранени съгласно цифра 9.4.5).

За обезпечаване на сигурната намеса потребителят се умолява да направи това писмено, напр. по е-мейл.

9.5 Отговорност на потребителя за евентуални, предоставени от него информации

9.5.1 Потребителят носи сам отговорност за текстовете, файловете, снимките, картините, видеофилмите, мелодиите, песните, произведенията, защитени с авторско право или други материали, информации и т. н. (по-долу „предоставени информации"), които той предоставя на платформата Madmoo.com или обменя с други потребители. Фирма 'Eксес Софтуер' нито окачествява тези съдържания като собствени, нито ги одобрява.

9.5.2 Фирма 'Eксес Софтуер' няма контрол върху публикуваните на Madmoo.com информации. Фирма 'Eксес Софтуер' не проверява информациите, преди те да бъдат публикувани. Веднага щом 'Eксес Софтуер' разбере за противозаконно публикувани информации, то тя ще ги изтрие незабавно.

9.5.3 Изключва се всяка отговорност на 'Eксес Софтуер' за публикувани съдържания, особено за истинност, пълнота или надеждност на съдържанията, материалите или информациите.

9.6 Авторски права

9.6.1 Потребителят запазва всички права за публикуваните от него информации. Чрез поставянето на информация в платформата Madmoo.com и/или нейните игри респ. услуги потребителят дава на 'Eксес Софтуер' неизключителен, безплатен лиценз, който може да се оттегли по всяко време, за да представя, показва, репродуцира и разпространява тези съдържания на платформата Madmoo.com, респ. на страниците на игрите.

9.6.2 Освен това фирма 'Eксес Софтуер' няма право на ползване на публикуваните от потребителя информации. Фирма 'Eксес Софтуер' не е оправомощена да разпространява публикуваните информации извън Madmoo.com, респ. съответната страница на играта и услугата.

9.6.3 Публикуваните от потребителя информации на Madmoo.com могат да се видят в цял свят от трети лица чрез интернет. Потребителят заявява съгласието си за това при публикуване на информациите.

9.6.4 Този лиценз загубва своята валидност, когато потребителят изтрие съдържанията от платформата Madmoo.com или нейните услуги.

10 Претенции за недостатъци

10.1 Фирма 'Eксес Софтуер' предоставя на потребителя достъпа до игрите и услугите в съответно валидната им версия (цифра 1.2). Потребителят няма претенции за запазване или въвеждане на определено състояние / функционален обхват на игра и/или услуга. Потребителят съзнава, че предложените от 'Eксес Софтуер' игри и услуги – както и всеки софтуер – не могат да са напълно без грешки. Като обременени с недостатъци важат игрите, респ. услугите само, когато те могат да се играят респ. ползват с голямо затруднение и непрекъснато.

Евентуалните недостатъци на игрите, услугите или другите услуги и доставки потребителят трябва да документира винаги изразително като протоколира писмено появяващите се съобщения за грешки. Преди да направи съобщение за евентуална грешка, потребителят трябва да консултира ръководството на играта, респ. услугата и евентуално други предоставени от 'Eксес Софтуер' помощни средства за отстраняване на проблема (особено списъци с често задавани въпроси, дискусионни фори за проблемите). Потребителят трябва да подкрепи според възможностите си 'Eксес Софтуер' при отстраняване на недостатъците.

10.2 Потребителят трябва да рекламира недостатъците писмено пред Madmoo.com незабавно след тяхното откриване. В случай на очевидни недостатъци при стоки – и виртуални стоки – те трябва да се съобщят при 'Eксес Софтуер' в срок от две седмици след получаване на стоката. За да се спази срокът, е достатъчно навременното изпращане на стоката, респ. съобщаване за недостатъка. След изтичане на срока, без да се направи рекламация, е изключено предявяването на претенция за недостатъци. По причини, свързани с обезпечаване на доказателствата се препоръчва потребителят да отправи рекламациите към 'Eксес Софтуер' в писмена форма (по факс, писмо, е-мейл).

10.3 Изключени от гаранцията са по принцип такива грешки, които са възникнали поради външни влияния, грешка в обслужването, за която е отговорен потребителят, непреодолима сила или неизвършени от 'Eксес Софтуер' промени или други манипулации.

10.4 'Eксес Софтуер' не приема гаранции в правен смисъл.

11 Ограничение на отговорността

11.1 Фирма 'Eксес Софтуер' не отговаря за други щети освен за груба небрежност или умишлено причинени щети.Горепосочените изключения от отговорността не важат обаче за отговорност при нараняване на живота, тялото и здравето. Те не важат също, ако щетата се основава на нарушаване на кардинално или съществено задължение или нарушаване на гаранцията. Отговорността на фирма 'Eксес Софтуер' остава незасегната съгласно закона за отговорност на производителя, както и сферата на приложение на § 44 a от немския Закон за телекомуникациите.

11.2 Задължението за обезщетение при нарушаване на кардинално или съществено задължение е ограничено върху съответно предвидимата щета.

11.3 Размерът на предвидимата щета е ограничен до 200 € (Евро) на Account.

11.4 Горепосочените изключения респ. ограничения за отговорност важат и по отношение на отговорността на служителите, работниците, сътрудниците, представителите и помощниците при изпълнение на 'Eксес Софтуер' особено в полза на акционерите, сътрудниците, представителите, органите и техните членове по отношение на личната отговорност.

11.5 Фирма 'Eксес Софтуер' носи отговорност за консултация само, когато зададените въпроси засягат съдържанието на офертата.

11.6 Фирма 'Eксес Софтуер' се дистанцира изрично от съдържанията на всички страници, в които има преки или непреки препратки (т. нар. „линкове") към офертата на 'Eксес Софтуер'. За тях фирма 'Eксес Софтуер' не поема никаква отговорност. За съдържанието на тези сайтове отговарят съответните оференти на сайтовете.

12 Защита на личните данни

12.1 Личните данни на потребителя се изискват, обработват и използват без допълнително изрично разрешение от фирма 'Eксес Софтуер' само с цел сключване на договора, включително и отчитането на сметките, ако фирма 'Eксес Софтуер' не е длъжна по закон да открие тези данни. Изискването, обработването и ползването на данните става по електронен път.

12.2 Фирма 'Eксес Софтуер' си запазва обаче правото в рамките на допустимото от закона, да насочи вниманието на потребителя върху други игри и услуги, свързани с игрите, и без изричното съгласие на потребителя чрез електронно съобщение, ако потребителят не се противопостави на това. Потребителят има право на възражение по всяко време, без да възникнат допълнителни разходи от тези, необходими за изпращане на възражението в съответствие с основните тарифи.

12.3 За целите на рекламата, проучването на пазара и оформянето на услугите фирма 'Eксес Софтуер' създава профили на потребителите като използва псевдоними. Потребителят има право да възрази по всяко време срещу това обработване и ползване на данните. Фирма 'Eксес Софтуер' ще даде на потребителя безплатно и незабавно информация за данните, запаметени за него или за неговия псевдоним. Тази информация се извършва по принцип по електронен път.

12.4 Фирма 'Eксес Софтуер' има право да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя по всяко време на други оференти на услуги и трети лица, ако това е необходимо за определяне на таксите и за отчитане на сметките с потребителя. Фирма 'Eксес Софтуер' ще информира потребителя за името на третото лице. Фирма 'Eксес Софтуер' е оправомощена да предаде данните за отчитане на сметките на потребителя на третото лице, което е натоварено със сметките на третото лице, ако това е необходимо за тези цели. В противен случай фирма 'Eксес Софтуер' няма право да предава на трети лица нито данните на потребителя, нито съдържанието на личните съобщения без негово съгласие, ако не е задължена по закон да ги разкрие.

12.5 Фирма 'Eксес Софтуер' обръща особено внимание на потребителя, че в съответствие със сегашното ниво на техниката не може да се гарантира защитата на личните данни и сигурността на данните в открити мрежи като интернет. Потребителят знае, че провайдерът може да види по технически причини по всяко време запаметените на сървъра игри и други запаметени от потребителя данни. Други частници в интернет са от техническа гледна точка също в състояние да имат неоторизиран достъп в мрежата и да контролира изпращането на съобщенията. За сигурността обезпечаване на изпратените в интернет и запаметени на сървъра данни потребителят носи сам пълната отговорност.

13 Заключителни разпоредби

13.1 Всички промени, допълнения или частичното или цялостното прекратяване на договора трябва да се извършва писмено, дори и промяната или анулирането на изискването за спазване на писмената форма.

13.2 Съдебната подсъдност е гр. София, ако потребителят промени своето местожителство или място на пребиваване извън Република България след сключване на договора. Това важи също и когато местоживеенето и мястото на пребиваване на потребителя не е известно при подаване на иска.

13.3 За сключените въз основа на тези Общи условия за ползване договори на фирма 'Eксес Софтуер' и произтичащите от тях претенции от всякакъв вид важи само правото на Република България като се изключат разпоредбите на единното право за закупуване на ОOН относно закупуването на движими вещи и като се изключи българското международно частно право.

13.4 Ако някои от разпоредбите на тези Общи условия за ползване и/или договора са или станат недействителни, то това не засяга валидността на останалите разпоредби.

Sofia, September 15, 2009

'Eксес Софтуер' АД

бул. Симеоновско шосе 130

1700 София, България

Tel.: +359 895 52 52 77

e-mail: [email protected]

Главен изпълнителен директор:

Христо Тенчев

HTC Reg. 200757660

VAT ID No.:BG200757660


Sandijs